Escola d'Estiu 2024 - Ajuntament d'Inca

Els registres estàn tancats

INSCRIPCIÓ PER A LA LLISTA D'ESPERA


Bonificacions aplicables:

1. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25%,  havent-se de presentar la següent documentació:

          a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l’exercici pel qual es demana la bonificació.

           b) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.

2. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic) gaudiran d’una bonificació d’un 25%, havent-se d’acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una família monoparental i certificat de convivència. 

3. Les víctimes d’un delicte de violència de gènere, així com els i les menors que estiguin sota la seva pàtria potestat o guarda i custòdia, gaudiran d’una bonificació del 100%. L’acreditació es farà mitjançant la presentació dels mitjans de prova qualificats per identificar les situacions de violències masclistes descrits a l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. 

4. Les persones discapacitades que tingui la consideració legal en grau igual o superior al 33% gaudiran d’una bonificació d’un 25%, havent d’acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan competent. 

5. En cas d’assistència d’un segon germà o germana la tarifa establerta, es reduirà en un 25% per aquest segon germà o germana, havent d’acreditar-ho mitjançant la presentació del Llibre de Família i certificat de convivència.

6. Estan exemptes de pagament les famílies en risc social.

Data & Hora
dilluns
24 de juny de 2024
Inicia - 0:00
divendres
6 de setembre de 2024
Final - 23:55 Europe/Madrid
Ubicació

Inca

Inca
--Inca--
Aconseguir la direcció
Organitzador

Temps Lliure Projectes Socioeducatius i Esportius SL

+34 644 70 43 93
info@tempslliureprojectes.com