Escoles d'Estiu Inca

Des de 0,00 € fins 0,00 €
Tickets ×
CEIP Miquel Duran i Saurina: De 3 a 12 anys
Les vendes acaben 11/06/2023
Poliesportiu Mateu Cañellas: De 12 a 14 anys
Les vendes acaben 11/06/2023
CEIP Ponent: De 3 a 12 anys
Les vendes acaben 11/06/2023

Amb aquesta inscripció es procedeix al pagament dels serveis seleccionants compresos entre els mesos de juny i juliol, el pagament corresponent al mesos d'agost i setembre ha de quedar liquidat abans de dia 15 de juliol, per tal de confirmar la plaça. En cap cas, si no es realitza el pagament, la plaça no quedarà confirmada.


Bonificacions aplicables:

1. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25%,  havent-se de presentar la següent documentació:

          a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l’exercici pel qual es demana la bonificació.

           b) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.

2. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic), havent-se d’acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una família monoparental i certificat de convivència. 

3. Les víctimes d’un delicte de violència de gènere, així com els i les menors que estiguin sota la seva pàtria potestat o guarda i custòdia. L’acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferma que acrediti que ha estat víctima d’un delicte de violència de gènere i el certificat de convivència. 

4. Les persones discapacitades que tingui la consideració legal en grau igual o superior al 33% , havent d’acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan competent. 

5. En cas d’assistència d’un segon germà o germana la tarifa establerta, es reduirà en un 25% per aquest segon germà o germana, havent d’acreditar-ho mitjançant la presentació del Llibre de Família i certificat de convivència.

Data & Hora
dilluns
26 de juny de 2023
Inicia - 0:00
divendres
8 de setembre de 2023
Final - 23:00 Europe/Madrid
Ubicació

Escoles d'Inca

Inca
--Escoles d'Inca--
Aconseguir la direcció
Organitzador

Temps Lliure Projectes Socioeducatius i Esportius, S.L.U.

--Temps Lliure Projectes Socioeducatius i Esportius, S.L.U.--
COMPARTIR

Esbrineu el que la gent veu i diu sobre aquest esdeveniment, i uniu-vos a la conversa.