ESCOLA MULTIESPORTIVA C.E. CONSTÀNCIA

50,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: DNI de l'Infant
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categorías: ,
 

Descripción

ESCOLA MULTIESPORTIVA CE CONSTÀNCIA

 

 • Nins i nines nascuts entre el 2015 i 2016

 

 • Del 3 de novembre a 27 de maig de 2020

 

 • DIMARTS I DIJOUS DE 17:30H A 18:45H

 

 • NOU CAMP D’INCA (Camp gespa natural)

 

 • METODOLOGIA: Fase 1 de l’aprenentatge dels esports en equip.

 

 • PAGAMENTS: (domiciliació bancària)
  • Matrícula: 50€ (a pagar a l’hora de fer la inscripció)
  • Mensualitat: 25€/mes
   • Què inclou la quota?:
    • Assegurança
    • Camiseta entrenament
    • Diades d’escoletes o activitats multiesportives del Consell de Mallorca:
    • NO inclou camiseta de partits.

Telèfon de contacte: 645 191 848 (Pau Beltran)