Escola Matinera I Activitats Extraescolars CEIP Robines

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ESCOLA MATINERA
QUIN TORN DE L'ESCOLA MATINERA VOS INTERESSA?
AMB QUINA PERIODICITAT VOS INTERESSA ASSISTIR A L'ESCOLA MATINERA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ACTIVITATS PRIMÀRIA
Categoría:
 

Descripción

ESCOLA MATINERA CEIP ROBINES

Benvolgudes famílies

Durant aquest curs 2022/23, la coordinació de l’Escola Matinera la continuarà gestionant Temps Lliure Projectes. Aquest, no sols es tracta d’un servei de guarderia, sinó que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin  les seves capacitats motrius, cognitives i socials.

 PREUS

  • Servei de 7:45h a 9h:
  • Mensual: 35€
  • Dia esporàdic: 3€
  • Servei de 7:15h a 9h:
  • Mensual: 45€
  • Dia esporàdic: 4€

(*Es requereixen un mínim de 8 inscripcions per executar aquest servei)

 

L’activitat s’iniciarà divendres dia  12 de setembre.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Durant aquest curs 2022/23, la coordinació de les Activitats Extraescolars la gestionarà Temps Lliure Projectes. Les activitats que s’ofereixen enguany són:

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Infantil Diveranglès Psicomotricitat Diveranglès Robòtica Petits Xefs
Primària Robòtica

(1er cicle)

Diveranglès Petits Xefs Diveranglès Multiesport
Jocs d’estratègia (2on i 3er cicle)

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 10 alumnes inscrits

 

Horari de les activitats: 15h a 16h

 

L’activitat s’iniciarà dilluns dia 3 d’octubre. Data màxima per a la realització de la inscripció diumenge dia 25 de setembre.

 

PREUS

Activitat extraescolar Preu
Psicomotricitat, Jocs d’estratègia i Multiesport 30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

Diveanglès 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

Petits Xefs 30€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
Robòtix 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

 

PAGAMENTS

  • Mitjançant domiciliació bancària a mes vençut.
  • En efectiu durant la primera setmana de cada mes