ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP ES PUTXET

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ESCOLA MATINERA
Quin torn de l'escola matinera vos interessa?
Amb quina periodicitat vos interessa assistir a l'escola matinera?
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Activitats de primària
Categoría:
 

Descripción

ESCOLA MATINERA “CEIP ES PUTXET”

Benvolgudes famílies

Durant aquest curs 2021/22, la coordinació de l’Escola Matinera i de les Activitats Extraescolars la continuarà gestionant Temps Lliure Projectes. Primer de tot, volem informar-vos que l’empresa i l’equip directiu del centre hem treballat per adaptar el servei als nous requisits normatius i així poder-vos garantir una activitat segura i amb el distanciament entre infants del mateix grup i de diferents grups que marca la normativa.

 

ESCOLA MATINERA

 PREUS

  • Servei de 8h a 9h:
  • Mensual: 37,50€
  • Dia esporàdic: 3€
  • Servei de 7:15h a 9h:
  • Mensual: 42,5€
  • Dia esporàdic: 4€

(*Es requereixen un mínim de 5 inscripcions per executar aquest servei)

 

L’activitat s’iniciarà divendres dia  10 de setembre.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

HORARI 16H A 17H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
INFANTIL DIVERANGLÈS BALL MODERN DIVERANGLÈS CONTACONTES
PRIMÀRIA REFORÇ ESCOLAR
———————-
PATINATGE
DIVERANGLÈS
—————-
BALL MODERN
REFORÇ ESCOLAR
——————-
ROBÒTIX
DIVERANGLÈS
——————-
PETITS XEFS

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

Activitat extraescolar Preu
PETITS XEFS 30€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
DIVERANGLÈS 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

BALL MODERN 30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

REFORÇ ESCOLAR 30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

PATINATGE 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
CONTACONTES 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
ROBÒTIX 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

 

INSCRIPCIONS

 

 

 

PAGAMENTS

 

  • Mitjançant domiciliació bancària a mes vençut.

 

 

MÉS INFORMACIÓ