ESCOLA MATINERA CEIP RODAMILANS

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
QUIN TORN DE L'ESCOLA MATINERA VOS INTERESSA?
AMB QUINA PERIODICITAT VOS INTERESSA ASSISTIR A L'ESCOLA MATINERA
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categorías: ,
 

Descripción

Benvolgudes famílies

Durant el curs escolar 2020/21, la coordinació de l’Escola Matinera la gestionarà Temps Lliure Projectes. Aquest, no sols es tracta d’un servei de guarderia, sinó que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin  les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc.

L’activitat s’iniciarà dilluns dia 14 de setembre.

Serveis i horaris Preu
Escola Matinera
(a partir de les 7:30h)
35€/mes

4€/dia

Escola Matinera
(a partir de les 8h)
30€/mes

3€/dia

Escola Matinera
(a partir de les 8:30h)
25€/mes

3€/dia

  • A partir del segon germà que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 10% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic. A partir del tercer germà (família nombrosa) que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 20% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic.

 

PAGAMENT:

  • Domiciliació bancaria