Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP PONENT / CEIP NOU

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN I ELS SERVEIS ALS QUALS VOS VOLGUEU INSCRIURE
ESCOLA MATINERA
SERVEI DE LUDORACONS (CAPVESPRE)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'infantil
Activitats de primària
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categorías: ,
 

Descripción

Escola Matinera

Durant aquest curs 2021/22, la coordinació de l’Escola Matinera la durà a terme Temps Lliure Projects, com s’ha fet des de fa uns anys. Ja sabeu que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc.

L’activitat s’inicia divendres 10 de setembre. L’horari del servei serà de 7:00h a 9:00h. 

Les mesures sanitàries seran les mateixes que en el curs passat: els infants duran mascareta i estaran asseguts a taula un a cada cap per assegurar la distància entre ells.

 

PREUS SOCIS AFA NO SOCIS AFA
 

7:30-8:50

MATINERA MENSUAL 35 €/mes  

 

És imprescindible ser soci

3€ dia solt
 

7:00-8:50

MATINERA MENSUAL 45 €/mes
4€ dia solt

 

A aquest servei s´accedirà únicament per la porta de camions.

 

Recordar que les famílies NO poden entrar al centre i, per motius d’organització i seguretat, la porta d’entrada s’obrirà tan sols a les següents hores:

  • 7:00 h.
  • 7:30 h.
  • 8:00 h.
  • 8:30 h.

 

El monitor/a del servei obrirà ÚNICAMENT la porta a aquestes hores i entrarà els infants cap a l’activitat.

  

LUDORACONS (Servei de guarda)

Les activitats extraescolars són una opció lúdico-educativa per tal que els nins i nines descobreixin interessos i habilitats, i s’enriqueixin en l’etapa de la formació de la seva personalitat. Són activitats atractives, interessants  i  dinàmiques,  integrades  en  el  Projecte  Educatiu  del  centre,  dutes  a  terme  per  monitors especialitzats. Amb ells pretenem reforçar el treball de competències que es fa des de l’escola en un ambient obert a la creativitat i d’atenció molt personalitzada, atenent les capacitats i habilitats de cada infant.

 

Aquestes activitats començaran el dia 10 de setembre i l’horari del servei serà de 15:30h a 16:30h i de 16:30h a 17:30h.

 

PREUS HORARI SOCIS AFA NO SOCIS AFA
LUDORACONS MENSUAL (1h) De 15:30-16:30h o de 16:30-17:30h 30 €/mes És imprescindible ser soci
3€ dia solt
LUDORACONS MENSUAL (2h) 15:30-17:30h 50 €/mes
5€ dia solt

 

A aquest servei s´accedirà únicament per la porta de camions i també s’hi recolliran allà els infants.

Recordar que les famílies NO poden entrar al centre i, per motius d’organització i seguretat, la porta d’entrada s’obrirà a les 15:30h i a les 16:30h.

El monitor/a del servei obrirà ÚNICAMENT la porta a aquestes hores i entrarà els infants cap a l’activitat.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

HORARI 15:30H A 16:30H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
INFANTIL DIVERANGLÈS PETITS XEFS DIVERANGLÈS PATINATGE
PRIMÀRIA REFORÇ ESCOLAR
————————
ROBÒTIX
DIVERANGLÈS
———————
PETITS XEFS
REFORÇ ESCOLAR DIVERANGLÈS
——————-
PATINATGE

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

 

PREUS:

Activitat extraescolar

Preu

PETITS XEFS                30€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
DIVERANGLÈS 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

REFORÇ ESCOLAR   30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)
18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
PATINATGE                              18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)

ROBÒTIX

35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)