Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP Rodamilans

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ESCOLA MATINERA
Quin torn de l'Escola Matinera vos interessa?
Amb quina periodicitat vos interessa assistir a l'Escola Matinera?
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Activitats de Primària
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categorías: ,
 

Descripción

Benvolgudes famílies

Durant el curs escolar 2021/22, la coordinació de l’Escola Matinera i de les Activitats Extraescolars la tornarà a gestionar un altre any Temps Lliure Projectes. Aquest, no sols es tracta d’un servei de guarderia, sinó que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin  les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc.

 

 ESCOLA MATINERA

 

Serveis i horaris Preu
Escola Matinera
(a partir de les 7:30h)
35€/mes

4€/dia

Escola Matinera
(a partir de les 8h)
30€/mes

3€/dia

Escola Matinera
(a partir de les 8:30h)
25€/mes

3€/dia

 

  • A partir del segon germà que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 10% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic. A partir del tercer germà (família nombrosa) que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 20% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A aquesta circular vos donam a conèixer l’oferta d’activitats extraescolars que s’iniciarien DILLUNS DIA 4 D’OCTUBRE:  

HORARI 15H A 16H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
INFANTIL DIVERANGLÈS
(de 16h a 17h)
ROBÒTIX
(de 16h a 17h)
PATINATGE
(de 15h a 16h)
——————-
DIVERANGLÈS
(de 16h a 17h)
BALL MODERN
(de 15h a 16h)
——————–
MINDFULNESS
(de 16h a 17h)
PRIMÀRIA DIVERANGLÈS
(de 15h a 16h)
——————
MINDFULNESS
(de 16h a 17h)
ROBÒTIX
(de 15h a 16h)
——————-
MULTIESPORTS
(de 16h a 17h)
DIVERANGLÈS
(de 15h a 16h)
——————
PATINATGE
(de 16h a 17h)
BALL MODERN
(de 15h a 16h)
——————–
MULTIESPORTS
(de 16h a 17h)

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

Activitat extraescolar Preu
BALL MODERN  SOCIS: 18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
 NO SOCIS: 28€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
DIVERANGLÈS SOCIS: 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

SOCIS: 20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
NO SOCIS: 45€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

NO SOCIS: 30€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

MULTIESPORTS SOCIS: 30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

SOCIS: 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
NO SOCIS: 40€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

NO SOCIS: 28€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

PATINATGE SOCIS: 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

NO SOCIS: 28€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

MINDFULNESS SOCIS: 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

NO SOCIS: 28€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

ROBÒTIX SOCIS: 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
NO SOCIS: 45€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

 

PAGAMENT:

 Domiciliació bancaria (a les famílies que s’inscriguin al servei de manera presencial, es passarà un document amb informació detallada)