Escola de Pasqua – Miquel Duran i Saurina (Inca)

31,05

Formulari d'Inscripció
Assenyalau les opcions que us interessin
Els serveis complementaris (matinera i menjador) s'abonaran una vegada començada l'activitat.
Autoritzacions (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
En el cas de poder acollir-se a qualque descompte d'acord amb l'ordenança vigent (adjunta), pitjau Sí i s'aplicarà el descompte corresponent automàticament a la cistella.
Recordatori: En el cas de ser família nombrosa, heu d'aplicar el descompte a tots els formularis d'inscripció. En el cas d'afegir un 2n germà/na, s'ha d'aplicar el descompte a partir de la 2na inscripció.
Categoría:
 

Descripción

Bonificacions aplicables 

1. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25%,  havent-se de presentar la següent documentació: 

  • a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l’1 de gener de l’exercici pel qual es demana la bonificació.
  • b) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.

2. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic), havent-se d’acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una família monoparental i certificat de convivència. 

3. Les víctimes d’un delicte de violència de gènere, així com els i les menors que estiguin sota la seva pàtria potestat o guarda i custòdia. L’acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferma que acrediti que ha estat víctima d’un delicte de violència de gènere i el certificat de convivència. 

4. Les persones discapacitades que tingui la consideració legal en grau igual o superior al 33% , havent d’acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan competent. 

5. En cas d’assistència d’un segon germà o germana la tarifa establerta, es reduirà en un 25% per aquest segon germà o germana, havent d’acreditar-ho mitjançant la presentació del Llibre de Família i certificat de convivència.