CAMPAMENT JOVE ALGAIDA

100,00

El preu unificat de la reserva de la plaça és de 100€.

 

Tots els caps marcats amb (*) són obligatoris

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
DOCUMENTACIÓ COVID-19
He llegit i entès el document ANNEX 5 DOCUMENT PER A FAMÍLIES D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de les Illes Balears.
MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL
Declar sota la meva responsabilitat que sol·licit que la persona les dades de la qual figuren a l'encapçalament (l'interessat/da) participi en les activitats de l'organització exposada, per a això he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accept les condicions de participació, exprés el meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumesc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions. Marqueu el que calgui:
Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc
Declar que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització de l’equip sanitari per poder participar en les activitats.
Declar que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene (si n’hi hagués)
Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència
Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar l’absència (a través de mòbil o altre mitjà establert):
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19.
He llegit i accept els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats de lleure educatiu durant l’estiu 2020. ANNEX 3: MESURES I RECOMANACIONS PER A L’ENTITAT PROMOTORA I L’EQUIP EDUCATIU D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU DURANT L’ESTIU 2020
Consentiment informat sobre COVID-19
Declar que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents anteriors, sóc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/a participant i per a les persones que conviuen amb ell/ a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en el context de desescalada o nova normalitat, i assumesc sota la meva pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions.
S'aconsella la lectura del següent document tant a participants com a familiars o tutors a càrrec. Preguntes i respostes sobre el coronavirus COVID-19
Categorías: ,