Activitats Extraescolars La Salle d’Inca

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Activitats de Primària
Categoría:
 

Descripción

QUADRANT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS LA SALLE

 

12:30H A 13:30H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
INFANTIL ROBÒTIX DIVERANGLÈS MINDFULNESS DIVERANGLÈS MINDFULNESS
PRIMÀRIA REFORÇ ESCOLAR DIVERANGLÈS ROBÒTIX
—————–
MINDUFULNESS
DIVERANGLÈS MINDFULNESS
——————
REFORÇ ESCOLAR
17H A 18H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
INFANTIL PATINATGE BALL MODERN PATINATGE BALL MODERN LUDORACONS
(15 A 17H)
PRIMÀRIA PATINATGE REFORÇ ESCOLAR PATINATGE REFORÇ ESCOLAR

 

PREUS:

 

  • REFORÇ ESCOLAR: SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 18€/MES

NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 23€/MES

  • PATINATGE:  SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 18€/MES

NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 23€/MES

  •  DIVERANGLÈS:  SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 20€/MES

NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 40€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 25€/MES

  • MINDFULNESSSOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 18€/MES

NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 23€/MES

  •  BALL MODERN: SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 18€/MES

NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    //    1 DIA SETMANA-> 23€/MES

  • ROBÒTIX: SOCIS: 1 DIA SETMANA-> 35€/MES

NO SOCIS: 1 DIA SETMANA-> 40€/MES

  • LUDORACONS:  SOCIS: 1 DIA SETMANA-> DE 15H A 16H: 18€/MES   //   DE 15H A 17H: 25€/MES

NO SOCIS: 1 DIA SETMANA-> DE 15H A 16H: 23€/MES    //    DE 15H A 17H: 30€/MES